Jumbotron

הרקע להכרזת העצמאות של מדינת ישראל - חלק שני

Israel's Declaration of Independence - Part Three

Pre-Reading Header

  Pre-Reading

Pre-Reading Instructions

Pre-Reading Activity 1:

סקרו את אוצר המילים:

 

Pre-Reading Vocabulary


Vocabulary

מלים

to mold לעצב
image דמות
spiritual רוחני
political מדיני
national לאומי
to endow להוריש
eternal נצחי
freedom חירות
connection קשר
to strive לחתור
to hold tightly, (metaphorically) to settle in להאחז
masses המונים
“pioneers,” in the context of Zionism this term refers to the Zionists who came to Eretz-Israel between 1881 and 1931 in order to work in it as farmers. חלוצים
“climber, ascender,” in the context of Zionism this term refers to the illegal immegrants who came to Eretz-Israel during the British Mandate. מעפילים
to revive להחיות
economy משק
progress קידמה
to acknowledge [a right] להכיר [בזכות]

 


Expressions

ביטויים

(Poetic) political independence קוממיות ממלכתית
cultural monuments נכסי תרבות
human כלל-אנושי
violently בכוח הזרוע
to be faithful לשמור אמונים
diaspora ארצות פזורה
to make bloom deserted places להפריח נשמות
who aspires for peace, peaceful שוחר שלום
desires נושא נפשו

 


Constitutional Law Vocabulary Terms

מונחים במשפט חוקתי

World Zionist Congress, the governing body of the World Zionist Organization, first met in 1897 in Basel, Switzerland, under the leadership of Theodore Hertzl who later commented in his diary, “in Basel I have established the State of the Jews.” הקונגרס הציוני
The Balfour Declaration, was a public letter sent from the United Kingdom’s foreign secretary, James Balfour to the Zionist Federation of Great Britain and Ireland on November 2, 1917. The letter stated that “His Majesty's government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people.” It was the first recognition made by a world power of Jewish national rights in Eretz-Israel. The declaration had positive influence on the morale of the Zionists and persuaded more Jews to immigrate to Eretz-Israel. הצהרת בלפור
Validity תוקף

HR


Matching Exercise

1. התאימו את המילה מצד ימין בטבלה לביטוי הקשור אליה בצד שמאל

  • עמל ישרים
  • בזמן האחרון
  • כוחות הרשע
  • להכריע לטבח
  • לפתוח לרווחה
  • אתמול
  • רצח
  • הנאצים
  • דלת
  • עבודה

Pre-Reading Quiz


ענה על השאלות הבאות

 

HR


Reading Header

  Reading

 הכרזה על הקמת מדינת ישראל

השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.

 

Image 1

cheering-citizens-tel-aviv

 


ענה על השאלות הבאות

שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם.

 


ענה על השאלות הבאות

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.

זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית.

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

HR


Video Instructions

Reading Activity

צפה בסרטון שלהלן 0:11-2:49 להקלטה של ​​בן גוריון נותנת את הנאום

 

Video

HR


Post-Reading Header

Post-Reading

Post-Reading Instructions

Post-Reading Questions

ענו על השאלות הבאות, על-פי מגילת העצמאות.

 

Post-Reading Instructions


ענה על השאלות הבאות

Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Israel's Declaration of Independence - Part Three

Lesson Author: Dr. Moshe Rachmuth

Content Area: Political Science

Level: Intermediate High

Objectives: Learn specialized vocabulary, formal idioms, academic discourse on concrete issues.

Copyright Information:

Original Text:

Image Credits: Government Press Office of Israel