Jumbotron

הרקע להכרזת העצמאות של מדינת ישראל - חלק שני

Israel's Declaration of Independence - Part Four

Pre-Reading Header

  Pre-Reading

Pre-Reading Instructions

Pre-Reading Activity 1:

סקרו את אוצר המילים

 

Pre-Reading Vocabulary


Vocabulary

מלים

to declare לקבוע
will תהא
“ascending,” the immigration of Jews to Israel עליה
to strive, to work diligently לשקוד
for the benefit of לטובת
based on מושתת (על)
conscience מצפון
principles עקרונות
unity אחדות
diaspora תפוצות
to become unified להתלכד
economic כלכלי
resident תושב
to sign [a document] לחתום [על מסמך]
institution מוסד
representative נציג

 


Expressions

ביטויים

starting… as in, ”starting tonight, we rule Israel” החל מ...החל מהלילה, אנחנו שולטים בישראל."
“light to … day,” the night before … day as in, “on that night, light to May 15, the State of Israel was established. אור ליום ... "באותו הלילה, אור לחמישה עשר למאי, מדינת ישראל הוקמה."
in accordance with בהתאם ל
no later than לא יאוחר מ
“ingathering of exiles,” in Israeli history this term refers to the massive immigration of Jews from different countries into the State of Israel in its first years. The immigration was strongly encouraged by the state and was considered one of its greatest achievements. In later years there were voices of criticism regarding the way in which some of the קיבוץ גלויות
in light of, considering לאור
“equality of rights,” equal rights שוויון זכויות
to ensure [a right] להבטיח [זכות]
to cooperate לשתף פעולה
to fulfill a decision להגשים החלטה
“to give a hand,” to help לתת יד
“to stretch a hand,” to give a hand [in peace] מושיט יד [לשלום]
“the rock of Israel,” a vague term that may refer to Divine Providence but may also refer to the strength of the Israeli Nation. This term was accepted as a compromise between those who would not sign the declaration without it mentioning God and those (like Ben Gurion) who would not sign the declaration if it had mentioned God. צור ישראל

 


Constitutional Law Vocabulary Terms

מונחים במשפט חוקתי

an elected government שלטון נבחר
a regular (as opposed to provisional) government שלטון סדיר
“The constituent assembly,” was a parliamentary body that was supposed to decide on a constitution for the State of Israel. In the Declaration of Independence it was stated that the constitution would be written and signed by October 1, 1948 but this was not to be. First, the general elections for the assembly were done only on January 25, 1949. Second, and more important, the Constituent Assembly decided, two days after its initial meeting, not to phrase a constitution but change its own name to HaKnesset and become the parliament of Israel. This decision, despite being breach of the mandate given to the Constituent Assembly, was not seriously challenged. האסיפה המכוננת
The Provisional Government of Israel, was the temporary cabinet that ruled over Israel between its establishment, on May 14, 1948 and the formation of the first elected government on March, 1949 הממשלה הזמנית של ישראל
institution מוסד
representative נציג

HR


 

Pre-Reading Quiz


ענה על השאלות הבאות

 

HR


Reading Header

  Reading

Reading Section 1

 הכרזה על הקמת מדינת ישראל

 אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד להקמת  השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על-ידי האספה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת-העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל.

 

Image 1

tel-avivans-delegates

 


ענה על השאלות הבאות

Reading Section 2

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה.

 


ענה על השאלות הבאות

Reading Audio 1

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

Reading Section 3

 אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. 

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים.

 


ענה על השאלות הבאות

Reading Audio 2

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

Reading Section 4

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.

אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבנין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל-אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' אייר תש"ח, 14 במאי 1948.

Reading Audio 3

לחץ למטה לאודיו מסעיף זה:

Reading Section 5

דוד בן-גוריון, דניאל אוסטר, מרדכי בנטוב, יצחק בן-צבי, אליהו ברלין, פריץ ברנשטיין, הרב וולף גולד, מאיר גרבובסקי, יצחק גרינבוים, ד"ר אברהם גרנובסקי, אליהו דובקין, מאיר וילנר-קובנר, זרח ורהפטיג, הרצל ורדי, רחל כהן, הרב קלמן כהנא, סעדיה כובאשי, הרב יצחק מאיר לוין, מאיר דוד לוינשטיין, צבי לוריא, גולדה מאירסון, נחום ניר, צבי סגל, הרב יהודה ליב הכהן פישמן, דוד צבי פנקס, אהרן ציזלינג משה קולודני, אליעזר קפלן, אברהם קצנלסון, פליכס רוזנבליט, דוד רמז, ברל רפטור, מרדכי שטנר, בן-ציון שטרנברג, בכור שיטרית, משה שפירא, משה שרתוק.

 


ענה על השאלות הבאות

HR


Reading Exercise 6 Instructions

Reading Activity 6

6. קראו את מגילת העצמאות שוב, מתחילתה ועד סופה. התאימו את הכותרות אל החלקים המתאימים להן:

 

Title Match 1

 • 1. חתימות
 • 2. ישראל ויהודי העולם
 • 3. מדוע יש ליהודים זכות למדינה?
 • 4. מה יהיה היחס לערבים?
 • 5. מה יהיו העקרונות של מדינת ישראל?
 • 6. מה יהיה היחס לאומות המאוחדות?
 • 7. מה קורה בימים ובחודשים הקרובים?

כותרת 1:

 •  

Reading Exercise 6 Pt 1

בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.

בשנת תרנ"ז (1897) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.

זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.

השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.

שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם.

במלחמת העולם השניה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להמנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות.

ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.

זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית.

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

HR


Title Match 2

 • 1. חתימות
 • 2. ישראל ויהודי העולם
 • 3. מדוע יש ליהודים זכות למדינה?
 • 4. מה יהיה היחס לערבים?
 • 5. מה יהיו העקרונות של מדינת ישראל?
 • 6. מה יהיה היחס לאומות המאוחדות?
 • 7. מה קורה בימים ובחודשים הקרובים?

כותרת 2:

 •  

Reading Exercise 6 Pt 2

אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד להקמת  השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על-ידי האספה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 - תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת-העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל.

HR


Title Match 3

 • 1. חתימות
 • 2. ישראל ויהודי העולם
 • 3. מדוע יש ליהודים זכות למדינה?
 • 4. מה יהיה היחס לערבים?
 • 5. מה יהיו העקרונות של מדינת ישראל?
 • 6. מה יהיה היחס לאומות המאוחדות?
 • 7. מה קורה בימים ובחודשים הקרובים?

כותרת 3:

 •  

Reading Exercise 6 Pt 3

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה.

HR


Title Match 4

 • 1. חתימות
 • 2. ישראל ויהודי העולם
 • 3. מדוע יש ליהודים זכות למדינה?
 • 4. מה יהיה היחס לערבים?
 • 5. מה יהיו העקרונות של מדינת ישראל?
 • 6. מה יהיה היחס לאומות המאוחדות?
 • 7. מה קורה בימים ובחודשים הקרובים?

כותרת 4:

 •  

Reading Exercise 6 Pt 4

אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. 

HR


Title Match 5

 • 1. חתימות
 • 2. ישראל ויהודי העולם
 • 3. מדוע יש ליהודים זכות למדינה?
 • 4. מה יהיה היחס לערבים?
 • 5. מה יהיו העקרונות של מדינת ישראל?
 • 6. מה יהיה היחס לאומות המאוחדות?
 • 7. מה קורה בימים ובחודשים הקרובים?

כותרת 5:

 •  

Reading Exercise 6 Pt 5

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים. 

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו. 

HR


Title Match 6

 • 1. חתימות
 • 2. ישראל ויהודי העולם
 • 3. מדוע יש ליהודים זכות למדינה?
 • 4. מה יהיה היחס לערבים?
 • 5. מה יהיו העקרונות של מדינת ישראל?
 • 6. מה יהיה היחס לאומות המאוחדות?
 • 7. מה קורה בימים ובחודשים הקרובים?

כותרת 6:

 •  

Reading Exercise 6 Pt 6

אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבנין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

HR


Title Match 7

 • 1. חתימות
 • 2. ישראל ויהודי העולם
 • 3. מדוע יש ליהודים זכות למדינה?
 • 4. מה יהיה היחס לערבים?
 • 5. מה יהיו העקרונות של מדינת ישראל?
 • 6. מה יהיה היחס לאומות המאוחדות?
 • 7. מה קורה בימים ובחודשים הקרובים?

כותרת 7:

 •  

Reading Exercise 6 Pt 7

מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל-אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' אייר תש"ח, 14 במאי 1948. 

דוד בן-גוריון, דניאל אוסטר, מרדכי בנטוב, יצחק בן-צבי, אליהו ברלין, פריץ ברנשטיין, הרב וולף גולד, מאיר גרבובסקי, יצחק גרינבוים, ד"ר אברהם גרנובסקי, אליהו דובקין, מאיר וילנר-קובנר, זרח ורהפטיג, הרצל ורדי, רחל כהן, הרב קלמן כהנא, סעדיה כובאשי, הרב יצחק מאיר לוין, מאיר דוד לוינשטיין, צבי לוריא, גולדה מאירסון, נחום ניר, צבי סגל, הרב יהודה ליב הכהן פישמן, דוד צבי פנקס, אהרן ציזלינג משה קולודני, אליעזר קפלן, אברהם קצנלסון, פליכס רוזנבליט, דוד רמז, ברל רפטור, מרדכי שטנר, בן-ציון שטרנברג, בכור שיטרית, משה שפירא, משה שרתוק.

HR


Video Instructions

Reading Activity

צפה בסרטון שלהלן 7:39-12:26 להקלטה של ​​בן גוריון נותנת את הנאום

 

Video

HR


HR


Post-Reading Header

  Post-Reading

Post-Reading Instructions

Post-Reading Questions

ענו על השאלות הבאות, על-פי מגילת העצמאות.

 

Post-Reading Instructions


ענה על השאלות הבאות

Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Israel's Declaration of Independence - Part 4

Lesson Author: Dr. Moshe Rachmuth

Content Area: Political Science

Level: Intermediate High [?]

Objectives: Learn specialized vocabulary, formal idioms, academic discourse on concrete issues.

Original Text:

Image Credits: Government Press Office of Israel