Jumbotron

 

کوروش بزرگ و نخستین بیانیه ی  حقوق بشر

Cyrus the Great and the First Declaration of Human Rights

Pre-Viewing Header

  Pre-Viewing Activities

Pre-Viewing Activity 1

Pre-Viewing Activity 1:

درباره ی کوروش بزرگ هرچه می دانید بنویسید:

 

Pre-Viewing Activity 2

Pre-Viewing Activity 2:

واژه ی «منشورکوروش» را در گوگل وارد کرده و اطلاعاتی درباره ی آن بیابید. سپس یافته های خود را در کادر زیر بنویسید:

Enter your email address to receive a copy of your answer

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Pre-Viewing Activity 3 Quizlet Vocab Header

Pre-Viewing Activity 3:

واژگان استفاده شده در درس را در کویزلت زیر ببینید:

Pre-Viewing Activity 3 Quizlet

 

HR


HR


Viewing Activities Header

  Viewing Activities

Viewing Activity 1

Viewing Activity 1:

به دقیقه ی اوّل برنامه توجّه کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱. تاریخ اجرای برنامه را به سال میلادی و سال هجری شمسی بنویسید.

۲. روز بزرگداشت کوروش بزرگ همزمان با اعتراض چه کمیته ای است؟

٣. چرا منشور کوروش به تفاوت هایی دچار شده است؟

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer

Viewing Activity 2 Quiz

Viewing Activity 2:

پاسخ صحیح را پیدا کنید:

HR


Viewing Activity 3

Viewing Activity 3:

به دقیقه ی اوّل تا دوّم برنامه توجّه کنید. سپس عبارات علت و معلولی زیر که بعد از جمله ی یک می آیند را به ترتیب درست قرار دهید:

۱. استوانه ی کورش آسیبهای جدّی به خود دیده است.

  • با این نگرش هیچ یک از ترجمه های امروزی کتیبه معادل دقیق معنای اصلی آن را ارائه نمی کنند.
  • بسیاری از سطرهای آن از بین رفته و یا بر اثر فرسودگی بیش از اندازه قابل خواندن نیست.
  • از این لحاظ و نیز به دلیل اینکه در خوانش و ترجمه ی نوشته های بابلی هنوز نیز اتّفاق نظر وجود ندارد متن منشور کورش در ترجمه های گوناگون به تفاوت هایی دچار آمده است.
  • نوشته های بخش های آسیب دیده را تنها با توجه به اندازه ی فضای خالی و برخی حروف باقیمانده در آن میتوان تا حدودی بازسازی کرد که در این باز سازی نیز بی گمان احتمال اشتباهات وجود دارد.
  • ۲
  • ٣
  • ۴
  • ۵

Viewing Activity 4

Viewing Activity 4:

متن زیر دقیقه ی ٣:۱۵ - ۲ برنامه است که بخشی از سخنان کوروش بزرگ بر روی «منشور کوروش» را بازگو می کند. متن را با دقّت بخوانید و ضمایر اوّل شخص را با «کوروش بزرگ» جابه جا کنید. سپس افعال را با فاعل مطابقت دهید. متن جدید را در کادر زیر بنویسید:

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم همه ی مردم گامهای مرا با شادی پذیرفتند. مردوک خدای بابلی دلهای پاک مردم بابل را متوجّه من کرد. زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاههای مقدّسش مرا تکان داد. من برای صلح کوشیدم. برده داری را بر انداختم. به بدبختی های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. خدای بزرگ از من خرسند شد.

فرمان دادم تمام نیایشگاههایی را که بسته شده بود بگشایند. همه ی خدایان این نیایشگاهها را به جای خود باز گرداندم. اهالی این محلها را گردآوردم و خانه های آنان را که خراب کرده بودند از نو ساختم. صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer

HR


Viewing Activity 5

Viewing Activity 5

متن زیر دقیقه ی ٣:۴۵ - ٣:۱۵ برنامه است. متن را به انگلیسی ترجمه کنید و در کادر زیر بنویسید:

کوروش پس از ورود به شهر بابل در کنار رود فرات و در جنوب بغداد امروزی فرمان آزادی هزاران یهودی را صادر کرد که قریب هفتاد سال در بابل به اثرت گرفتار شده بودند. هزاران آوند زرین و سیمین آنان را که پادشاه بابل از آنان به غنیمت گرفته بود به آنان باز گرداند و اجازه داد که در سرزمین خود نیایشگاهی بزرگ برای خود بر پا دارند. رفتار کوروش با یهودیان موجب کوچ بسیاری از آنان به ایران شد.

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer

HR


Viewing Activity 6

Viewing Activity 6

به دقیقه ی ۴:٣٩ – ٣:۴۵ از برنامه توجّه کنید. سپس جاهای خالی را پرکنید. پاسخ های خود را در کادر زیر بنویسید:

در این باره در بابهای گوناگون اسفار عذرا و اشیا در کتاب ......................... عهد عتیق آمده است: "خداوند روح کورش پادشاه پارس را بر انگیخت تا در تمامی ....................... خود فرمانی صادر کند و بنویسد کورش پادشا پارس چنین میفرماید که یهوه خدای ......................... مرا امر فرموده است که خانه ای برای او در ........................... که در یهودا است بنا نمایم پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد و به اورشلیم که در یهوداست برود و ................... یهوه را که خدای حقیقی است در اورشلیم بنانماید. پس همگی برخاسته و روان شدند تا خانه ی ...................... را که در اورشلیم است بنا نمایند. و کورشِ پادشاه ظروف خانه ی خداوند را که نبوکدنصر آنهار را از اورشلیم آورده و در خانه ی خود گذشته بود بیرون آورد و به ....................... یهودیان سپرد."

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer

HR


Post-Viewing Activities

  Post-Viewing Activities

Post-Viewing Activity 1

Post-Viewing Activity 1

tomb

تصویر بالاآرامگاه کوروش بزرگ را نشان می دهد. درباره ی شهری که کوروش در آن به خاک سپرده شده است روی اینترنت تحقیق کنید و یافته های خود را در صد واژه بنویسید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Post-Reading Viewing 2

Post-Reading Activity 2

کدام رییس جمهور آمریکا تحت تاثیر کوروش بزرگ بود و در کتابخانه ی شخصی خود یک نسخه از «کوروشنامه ی گزنفون» را نگه می داشت؟ پاسخ را در اینترنت بیابید.

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

PICTURE OF CYRUS

An Illustration of Cyrus the Great

3

 

 

 

 

 

 

 

Image Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyrus_portrait.jpg

Lesson Info

 

Lesson Information

Lesson Title: Cyrus the Great and the World’s First Declaration of Human Rights

Lesson Author: Dr. Anousha Sedighi

Content Area: History, Religious Studies, Human rights.

Level: Superior

This is an academic program which includes archaic language, argumentation, and citations, delivered through a specialized, abstract vocabulary and complex structures. It presents a technical and critical academic discourse with a combination of factual descriptions and archaic and medieval terminologies.

Objectives: Learn specialized archaic vocabulary, academic discourse on abstract historical, religious, and socio-political concepts.

Copyright Information: Reproduced and redesigned for educational use with permission of Dr. Kaveh Farrokh, Professor of Ancient History at University of British Colombia, Canada.

Original Text: The Day of Cyrus the Great

Original Text Author: Ofogh Television program, Voice of America.

Image Credits: Wikimedia Commons