Jumbotron

 

مدرنیسم و جنسیت در ایران

Modernism and Sexuality in Iran

Pre-Reading Header

  Pre-Reading Activities

Pre-Reading Instructions 1

Pre-Reading Activity 1:

هر یک از تصویرهای زیر را با یک عبارت توصیف کنید:

Image 1

زن قاجار

Qajar Woman

image1

Image Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dancing_girl_percian_hermitage.jpg

Pre-Reading Form 1

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Image 2

 

 

2

Image Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iranian_Woman,_Qajar_period,_1.jpg /p>

Pre-Reading Form 1.2

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Image 3

زنان در دوران پهلوی

Women in Pahlavi Era

3 

Pre-Reading Form 1.3

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Image 4

زنان در مجلسِ ایران

Women Parliamentarians of Iran (1970s)

 4

Pre-Reading Form 1.4

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Image 5

زنان بعداز انقلاب اسلامی

Women after the Islamic Revolution

 5

Image Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_Iranian_women.jpg

Pre-Reading Form 1.5

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Image 6

 6

Image Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_Iranian_women.jpg

Pre-Reading Form 1.6

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Image 7

زنان در سال های اخیر

Women in Recent Years

 7

Pre-Reading Form 1.7

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Image 8

8 

Image Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iranian_girl_polo_player.jpg

Pre-Reading Form 1.8

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا پاسخ خود دریافت کنید:

Pre-Reading Instructions 2

Pre-Reading Activity 2:

واژگان زیر در متن استفاده شده:

Pre-Reading Word Table

جنسیت طلاق
مدرنیسم ازدواج
تحصیلکرده حضانت

با توجه به واژگان بالا موضوع متن را حدس بزنید:

Pre-Reading Form 2

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

HR


Pre-Reading 3 Quizlet Header

Pre-Viewing Activity 3:

واژگان استفاده شده در درس را در کویزلت زیر ببینید:

 

Pre-Reading 3 Quizlet

Reading Header

  Reading

Reading pt1

Reading Text

متن زیر را بخوانید:

 

مدرنیسم و جنسیت در ایران

می توانیم بگوییم که شاید در ایران در ابتدای قرن بیستم یک نوع قراردادی بین روشنفکران ایرانی و عامّه ی مردم در ارتباط با مسئله ی جنسیت بسته شده بود. به این معنی که در انقلاب مشروطه وقتی که مسئله ی مدرنیسم مطرح می شود، روشنفکران ایرانی نظیر «دهخدا» و «تقیزاده» و امثالهم به این مسئله واقفند که برای مدرن شدنِ ایران باید زنها هم مدرن شوند. منتها مدرن شدن در آن زمان به این معنی ست که زن باید مادر بهتری باشد که بعد بتواند بچّههای بهتری تربیت کند که ما بتوانیم مملکت مدرنتری بشویم. در نتیجه زن باید تحصیلکرده بشود، از منزل بیرون برود، در انجمنهای سیاسی فعّال باشد که بعد بتواند مادر بهتری باشد. این گفتمان در دوران پهلوی ادامه پیدا می کند. بعد از «کشفِ حجاب» هم باز بحث بر سرِ این است که ما باید زنهای مدرنی داشته باشیم که در جامعه بتوانیم ایشان را به عنوان مادر بهتر و پیش تر از آن به عنوان شهروند بهتر ارائه بدهیم. در دوران «مصدّق» و «پهلویِ دوّم» این قرارداد ادامه پیدا میکند و آن "به اصطلاح" قرارداد به این صورت است که پدر و مادرها و خانواده ها اجازه بدهند دخترهایشان از منزل بیرون بیایند، دیرتر ازدواج کنند، تحصیلکرده بشوند و حتّی کمی کار کنند، کمی فعالیت سیاسی داشته باشند، و حقّ رای پیدا کنند. منتها با این شرط که زن کماکان مادر خوب، همسر خوب، دختر خوب، و خواهر خوب (آنطور که مرسوم بود) باقی بماند. این قراردادِ نانوشته تا سالهای ۷۰-۱۹۶۰ ادامه پیدا می کند.

بعد از سالهای ۱۹۷۰ تحوّلات عظیمی در غرب اتّفاق می افتد: جنبشهای ضدِّ جنگ ویتنام، جنبش حقوق سیاهان، به طور کلی جنبشهای مدنی و بدنبال آن جنبش فمینیستی و همراه با آن هم جنبش همجنسگرایی. به یکباره معنی آزادی زن به کلی متفاوت می شود. یعنی همانطور که فمینیستهای آن زمان هم مطرح می کنند، یک بخش از آزادی زنان می شود آزادیِ جنسیِ زن. در این نقطه است که آن قردادی که میان روشنفکران ایرانی و عامّه مردم بسته شده بود به آخرٍ خط می رسد. چون کاملاً آشکار می شود و در جامعه نیز دیده می شود که همان طور که زنان مشغول تحصیل کردن و کار کردن می شوند، کمکم توقعشان تفاوت می کند. دیگر حاضر نیستند با کسی که پدرشان به آنها گفته است ازدواج کنند. ازدواج اگر نامعقول و زن اگر تحصیلکرده باشد، طلاق می گیرد، و بد از طلاق می رود در یک خانه ی جدا زندگی می کند. در واقع خودش می خواهد جدا زندگی کند. می خواهد حضانت بچههایش را بر عهده بگیرد. در نتیجه در تمامیِ این موارد ما برای اوّلین بار در فرهنگ خاور میانهای ایرانی مان، زنی را داریم که در سالهای باروری است ولی نه زیر بارِ پدر و نه همسر و نه برادر است و دارد تنها زندگی میکند در نتیجه روابطِ جنسی آزادانه تری دارد.

HR


Reading Activities Header

  Reading Activities

Reading Activity 1

Reading Activity 1

متضاد واژگان زیر را در متن پیدا کنید:

  • ازدواج
  • عامه
  • آخرین
  • بیسواد

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

HR


Reading Activity 2

Reading Activity 2

متن بالا مدرن شدن در زمان «دهخدا» و «تقی زاده» را چگونه توصیف می کند؟

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

HR


Reading Activity 3 Quiz

Reading Activity 3:

پاسخ صحیح را پیدا کنید:

بنا به متن بالا «زن مدرن» چه خصوصیاتی دارد؟ گزینه های درست را انتخاب کنید:

HR


Reading Activity 4 (Quiz)

Reading Activity 4:

پاسخ صحیح را پیدا کنید:

در متن بالا به کدامیک از تحوّلات غربی زیر اشاره نمی شود؟

HR


Post-Reading Activities

  Post-Reading Activities

Post-Reading Activity 1

Post-Reading Activity 1

متن بالا را دوباره بخوانید و خلاصه ی آن را در ۱٠٠ واژه بنویسید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Lesson Info

Lesson Information

Lesson Title: Modernism and Sexuality in Iran

Lesson Author: Dr. Anousha Sedighi

Content Area: Women and Gender Studies, Modernity and Sociology

Level: Advanced Mid

This is an academic article which includes argumentation, citations and opinion, delivered through a specialized, abstract vocabulary and complex structures. It presents a critical academic discourse with a combination of factual descriptions and complex abstract argumentations.

Objectives: Learn specialized vocabulary, academic discourse on abstract socio-political concepts.

Copyright Information: Reproduced and redesigned for educational use with permission of Dr. Janet Afary, Professor and Chair in Global Religion and Modernity, University of California, Santa Barbara.

Original Text: Modernism, Sexuality, and Iranian Revolution

Original Text Author: Dr. Janet Afary, Professor and Chair in Global Religion and Modernity, University of California, Santa Barbara.

Image Credits: Wikimedia Commons & Sedighi (private collection)