Jumbotron

 

ترجمه: پیشینه ها و نظریه ها

Translation: Histories and Theories

Pre-Reading Activities Header

  Pre-Reading Activities

Pre-Reading Activity 1 Basically Done

Pre-Reading Activity 1:

 

واژگان زیر در متن استفاده شده. با توجه نقش دستوری آنها را به دو گروه تقسیم کرده و در جدول زیر بگذارید:

 • مذهبی
 • تئوری
 • زبانشناسی
 • وسیع
 • نظریه
 • فرهنگ
 • اجتماعی
 • صنعتی
 • صفت
 • صفت
 • صفت
 • صفت
 • سم
 • سم
 • سم
 • سم


Pre-Reading Activity 2 DONE

Pre-Reading Activity 2:

واژگان زیر در متن استفاده شده.آنها را به انگلیسی ترجمه کنید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Pre-Reading Activity 3 Header

Pre-Viewing Activity 3:

واژگان استفاده شده در درس را در کویزلت زیر ببینید:

 

Pre-Reading Activity 3 Quizlet Words

HR


Reading Header

  Reading

Reading Blue Box

Reading Activity

متن زیر را بخوانید:

 

Reading Pt1

ترجمه: پیشینه ها و نظریه ها

مسئله ترجمه ارتباط دقیق و وثیقی با مقوله زبان پیدا میکند. یعنی بسیاری از تئوری ها و نظریه هایی که در زمینه ی ترجمه مطرح است، به دیدگاهی از زبان بر می گردد و دیدگاه های زبان شناسی تاثیر زیادی بر تئوریهای ترجمه دارد. ترجمه از دیرباز انجام می شده است. مدت ها قبل از این که علم زبانشناسی به پیشرفتهای اخیر برسد، در همه ی کشورها وقتی نیاز شد فرهنگ های یکدیگر را بشناسند، وقتی نیاز شد از همان صنایع موجود اولیه استفاده شود، وقتی علوم مختلف، زمینه های مختلف اجتماعی و صنعتی رواج یافت، و ملت های مختلف بیشتر با هم تماس برقرار کردند، ترجمه شروع شد. اولین اثر ترجمه شده متعلّق به سه هزار سال قبل از میلاد (حدود پنج هزار سال پیش) که در ناحیه ای در رود نیل به نام «الفنتین» پیدا شد، یعنی سنگ نوشته هایی به دو زبان پیدا کردند که اولین آثار ترجمه شده بود.

Middle EastImage

2

الفنتین

Reading Pt2

تاریخ دیگری که در ترجمه مهم است مربوط به سی صد سال پیش از میلاد مسیح می شود؛ زمانی‌ که رومی‌ها بر یونانی‌ها تسلط پیدا کردند، چون نیاز بود که فرهنگ و علم یونان و تشکیلات مذهبی‌ آنها را ترجمه کنند، ترجمه مقداری پیشرفت کرد. نقطه دیگر رشد ترجمه سال دوازدهم میلادی است. در قرن دوازدهم میلادی، غرب با اسلام آشنا شد. در زمان این آشنایی، غرب از شرق، یا بهتر بگوییم از دانشمندان اسلامی عقب تر بود. منتها برای پذیرش علم آماده بود؛ جوینده و پویا. دنبال این بود که علم جدید را کسب کند. به خصوص دانشمندان اسلامی ضمن اینکه خودشان یافته های علمی داشتند، فلسفه و علم یونان را به زبانهای اسلامی ترجمه کرده بودند. در آن زمان در شهری به نام «تولدو» در اسپانیا مدرسه ی ترجمه تاسیس شد و شرایط برای ترجمه به میزان وسیعی فراهم گشت. در آن مکان نسخه های عربی علم یونان و علم دانشمندان اسالمی را به زبانهای اروپایی ترجمه کردند. یعنی در حقیقت اگر در تاریخ مطالعه کنید، می بینید که می گویند سیر علم از شرق به غرب بوده و آغاز آن دقیقاً در همین جاست. در همین مدرسه ی مترجمیِ تولدو مترجمان اسلامی و حتی مترجمان کشورهای دیگر متون مختلف را ترجمه کردند. این مرحله یک نقط اوج برای ترجمه بود.

Toledo Image

3

تولدو

Reading Pt3

تاریخ مهم دیگر در مورد ترجمه قرن پانزدهم است. زمانی که «مارتین لوترِ» کشیش، سیاستمدار و نویسنده، انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. بنیان زبان آلمانی مدرن درحقیقت همین ترجمه ی انجیل است که البته جنبه مذهبی آن هم مهم است. اما این باعث اوج گرفتن یک زبان می شود. تاریخ مهم دیگری در ترجمه زمانی است که انجیل معروف «کینگ جیمز» از لاتین به زبان انگلیسی برمی گردد و دقیقاً همین تأثیر را روی زبان انگلیسی می گذارد. در حقیقت هر شکوفایی فرهنگی با یک جهش در ترجمه قرین است.

Martin Luther

4

مارتین لوتر

Reading Pt4

اگر کمی جلوتر بیاییم، می بینیم، تاریخ مهم دیگر ترجمه که می توانیم آن را اوج شکوفایی ترجمه بنامیم زمانی است که «شکسپیر» وارد صحنه ادبیات جهان می شود. اینجاست که دیگر ترجمه با نهضتهای رمانتیسیسم و کلاسیسیسم و ... همراه می شود و اوج می گیرد. تا اینجا مترجمنی که ترجمه می کردند بر اساس مبنای علم زبانشناسی و ترجمه نبود بلکه زبان را می دانستند و ترجمه می کردند.

Shakespeare

5

شکسپیر

HR


Reading Activities

 Reading Activities

Reading Activity 1 DONE

Reading Activity 1:

متضاد واژگان زیر را در متن پیدا کنید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 2 DONE

Reading Activity 2:

بنا بر متن بالا چه اتفاقهای مهمی در تاریخ های زیر افتاده است؟

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 3 DONE

Reading Activity 3:

بنا به متن بالا «سیر علم از شرق به غرب بوده است». معنای این جمله چیست و آغاز این سیر از چه زمانی است؟

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Reading Activity 4 Drag Quiz Basically Done

Reading Activity 4:

 

بنا به متن کدامیک از عبارات زیر "درست" است؟

 • ۱. بسیاری از نظریه هایی که در زمینه ی ترجمه مطرح است به دیدگاهی از زبان بر می گردد
 • ۲. دانشمندان اسلامی ضمن اینکه خودشان یافته های علمی نداشتند.
 • ٣ .مسئله ترجمه ارتباط دقیق و وثیقی با مقوله زبان پیدا می کند.
 • ۴. زمانی که «شکسپیر» وارد صحنه ادبیات جهان می شود دقیقاً معلوم نیست.

Reading Activity 5 Basically Done

Reading Activity 5:

ورش باستانی به طور کلی دارای دو بخش مهم است.آن دو بخش چیست؟

مسئله ترجمه ارتباط دقیق و وثیقی با مقوله زبان پیدا میکند. یعنی بسیاری از تئوری ها و نظریه هایی
که در زمینه ی ترجمه مطرح است، به دیدگاهی از زبان بر می گردد و دیدگاه های زبان شناسی تاثیر
زیادی بر تئوریهای ترجمه دارد. ترجمه از دیرباز انجام می شده است. مدت ها قبل از این که علم
زبانشناسی به پیشرفتهای اخیر برسد، در همه ی کشورها وقتی نیاز شد فرهنگ های یکدیگر را
بشناسند، وقتی نیاز شد از همان صنایع موجود اولیه استفاده شود، وقتی علوم مختلف، زمینههای4
مختلف اجتماعی و صنعتی رواج یافت، و ملت های مختلف بیشتر با هم تماس برقرار کردند، ترجمه
شروع شد. اولین اثر ترجمه شده متعلّق به سه هزار سال قبل از میالد )حدود پنج هزار سال پیش(
است که در ناحیهای در رود نیل به نام »الفنتین« پیدا شد، یعنی سنگ نوشتههایی به دو زبان پیدا
کردند که اولین آثار ترجمه شده بود.

فعل --- زمان فعل

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Post-Viewing Activities

  Post-Reading Activities

Post-Reading Activity 1 DONE

Post-Reading Activity 1:

اگر بخواهید با نویسنده ی متن مصاحبه کنید چه سوالاتی از او می پرسید؟ سوالات خود را بنویسید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Post-Reading Activity 2 DONE

Post-Reading Activity 2:

درباره ی شهرهای «الفنتین» و «تولدو» در اینترنت تحقیق کنید و این دو شهر را از نظرهای جغرافیایی و فرهنگی با هم مقایسه کنید. در حدود صدوپنجاه واژه بنویسید:

ایمیل آدرس خود را بنویسید تا یک نسخه از پاسخ خود را دریافت کنید:

Enter your email address to receive a copy of your answer:

Breadcrumbs

Lesson Info

 

Lesson Information

Lesson Title: Translation: History and Theories

Lesson Author: Dr. Anousha Sedighi

Content Area: Translation Studies, Language Studies, and Cross-cultural Discourse

Level: Advanced Mid

This is authentic content which includes advanced level language, delivered through specialized and foreign vocabulary, argumentation, and narration.

Objectives: Learn specialized vocabulary, cross-cultural discourse, and historical concepts.

Copyright Information: Reproduced and redesigned for educational use with permission of the author Dr. Ahmad Sedighi. Professor of Translation Studies at Allameh Tabatab'i University in Tehran.

Original Text: Translation: History and Theories

Original Text Author: Dr. Ahmad Sedighi

Image Credits: Wikimedia Commons